alevi ve bektaşilerde şeyhin karşısında teslimiyeti ifade eden saygı duruşu

Genel Haberler“Anadolu Türk Aleviliği Bağlamında Irak Türklerinde Alevilik” adlı bu çalışma,
giriş, dört bölüm, sonuç, örnek metinler ve eklerden oluşmaktadır.
Girişte tez konusu hakkında kısa bir bilgi verilecek, tezin öneminden de söz edilerek
çalışmanın metodu çizilmiştir.
Birinci bölümde Alevi, Bektaşi, Safevî (Kızılbaş) kavramları incelenmiştir. Anadolu
Aleviliğinin inanç esasları ele alınarak Anadolu Aleviliğinin diğer inançlarla
karşılaştırması yapılmıştır.
İkinci bölümde Irak Türkmen Alevilerinin inanç ve ibadetleri ele alınarak İslam dininde
bulunan beş erkânın Irak Türkmen Alevilerinde uygulanmasından, Irak Türkmen
Alevilerinin tarikat anlayışından ve tarikattaki din önderlerinden, zikrin (cemin)
çeşitlerinden ve icrasından, Irak Türkmen Alevilerde tarikat erkânından söz
edilmektedir.Üçüncü bölümde Irak Türkmen Alevilerde gelenek, görenek ve halk inançları ele
alınarak tören ve merasimler, kutsal günler, aylar, bayramlar ve sayılar ele alınmıştır.
Dördüncü bölümde Irak Türkmen Alevilerinde kutsal mekânların tarihçesi hakkında
bilgi verilecek ve bu mekânlarda yapılan ritüellerden bahsedilmektedir.
Çalışma sonucunda ulaşılan tespitler, sonuç bölümünde verilmiştir. Irak Türkmen
Alevilerinde icra edilen deyiş ve nefes örneklerinden de metinler kısmında
bahsedilmektedir. Çalışmayı içeren fotoğraflar ve görüşme fotoğrafları ek bölümünde
verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Anadolu Aleviliği, Bektaşi, Cem, Dede, Derviş, Deyiş, Ehl-i Beyt,
Hacı Bektaş Veli, Hak Âşığı, Hz. Ali, Irak Türkmen Alevileri, On İki İmam, Ritüel,
Safavî – Kızılbaş, Şamanizm, Şiilik – Caferilik, Tarikat, Tasavvuf, Tekke, Zikir


Bir cevap yazın